Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 11 :
  Những đối tượng nào được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT?

  Câu hỏi Câu hỏi 12 :
  Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT cụ thể được bao nhiêu % mức đóng BHYT cho các đối tượng?

  Câu hỏi Câu hỏi 13 :
  Những người thuộc hộ gia đình khi tham gia BHYT thì mức đóng BHYT được giảm trừ từ thành viên thứ ha...

  Câu hỏi Câu hỏi 14 :
  Phương thức đóng BHYT của một số nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật BHYT cụ thể như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 15 :
  Xác định số tiền đóng, hỗ trợ đối với một số đối tượng khi nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều c...

  Câu hỏi Câu hỏi 16 :
  Thẻ BHYT và thẻ BHYT phản ánh các thông tin như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 17 :
  Thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 18 :
  Trình tự, thủ tục mua thẻ BHYT lần đầu cho người tham gia BHYT cụ thể như thế nào?, bao nhiêu ngày s...

  Câu hỏi Câu hỏi 19 :
  Những trường hợp nào được cấp lại thẻ BHYT? trình tự, thủ tục cấp lại thẻ BHYT như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 20 :
  Những trường hợp nào được đổi thẻ BHYT? trình tự, thủ tục đổi thẻ BHYT như thế nào?