Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 11 :
  Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 12 :
  Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm bao gồm những tài liệu nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 13 :
  Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm?

  Câu hỏi Câu hỏi 14 :
  Phí/ Lệ phí của thủ tục xin xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là bao nhiêu?

  Câu hỏi Câu hỏi 15 :
  Tôi muốn xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ...